تصویر موجود نیست

مرتضی سرمدی

2

آهنگهای مرتضی سرمدی

مرتضی سرمدیدلتنگ

مرتضی سرمدیحال خراب