تصویر موجود نیست

مرتضی سرمدی

3

آهنگهای مرتضی سرمدی

مرتضی سرمدیدلبر جان

مرتضی سرمدیدلتنگ

مرتضی سرمدیحال خراب