تصویر موجود نیست

مرتضی پاشایی

6

آهنگهای مرتضی پاشایی

مرتضی پاشاییاونی که جای منه

مرتضی پاشاییگله دارم

مرتضی پاشاییعشق جنجالی

مرتضی پاشاییدنبال توام

مرتضی پاشاییبرات مینویسم

مرتضی پاشاییفراموشم کن