تصویر موجود نیست

مرتضی پاشایی

5

آهنگهای مرتضی پاشایی

مرتضی پاشاییگله دارم

مرتضی پاشاییعشق جنجالی

مرتضی پاشاییدنبال توام

مرتضی پاشاییبرات مینویسم

مرتضی پاشاییفراموشم کن