تصویر موجود نیست

گرشا رضایی

21

آهنگهای گرشا رضایی

گرشا رضاییبارون

گرشا رضاییشرم

گرشا رضاییدریا دریا

گرشا رضاییجاده هراز

گرشا رضاییتابستون

گرشا رضایینرو

گرشا رضاییادامه داره

گرشا رضاییحقمه

گرشا رضاییدنیامی

گرشا رضاییحالمون خوبه

گرشا رضاییدلت نخواد

گرشا رضاییممنون

گرشا رضایی مگه نگفتم

گرشا رضاییتویی و تو

گرشا رضاییاندازه صد ساله رفتی

گرشا رضاییعشق بی آزارم

گرشا رضاییدریا نمیرم

گرشا رضاییمو مشکی

گرشا رضاییدلم هوس کرده

گرشا رضاییآخر دنیا

گرشا رضاییدل ندارم